Press ESC to close

برق ورزشگاه رفت که رفت، خودتان را تحقیر نکنید!

امیر 0
دفاع از حقانیت این فوتبال و ایفای نقش وکیل مدافع برای این همه شلختگی و بی نظمی، خوب است اما نه آنقدر که در پرسوناژ دانای کل ظاهر شویم و هر آنچه نکته منفی است را در فوتبال اروپا ببینیم و برای این همه دیدنی های شگرف و چشم اندازهای وسیع، بر چشمان خود چشم بند بزنیم.
Continue reading